Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelő megnevezése: Euro-Novex Utánpótlás Sport Egyesület
Adatkezelő székhelye: 2768 Újszilvás, Ábrahámtelek 511/A

Adatkezelő elektronikus címe: euronovexuse@gmail.com

I. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az európai parlament és tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR),

2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.)

II. ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA:

Adatkezelés célja:

Ügyfél által kezdeményezett elektronikus kapcsolatfelvétel.

Kezelt adatok:

Név, e-mail cím.

Adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Személyes adatok forrása:

Az érintett.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez:

A személyes adatokat nem továbbítjuk sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama:

A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Az érintett a hozzájárulását bármikor korlátozás és indok nélkül jogosult visszavonni az info@rubbersolutions.hu címre küldött e-maillel.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Egyik sem történik az adatkezelés során.

III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesítünk.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések:

A hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a GDPR alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog:

Az érintettet kérelmére bármikor a későbbiekben tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítunk:

– az adatkezelés céljai;
– az érintett személyes adatok kategóriái;
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk.
– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
– tájékoztatjuk továbbá az érintettet azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
– a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog:

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
– hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
– a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
– a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az adatok törlése végelegesen és visszaállíthatatlanul történik. Törlés esetén erről értesítjük azon adatkezelőket is, akiknek az érintett hozzájárulásával korábban az adatokat továbbítottuk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelés iránti jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

– az adatkezelés a hozzájárulásán alapul; és
– az adatkezelés automatizált módon történik.

IV. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Az érintett a fenti jogait elsősorban az info@rubbersolutions.hu e-mail címre megküldött elektronikus levelében, vagy az Adatkezelő székhelyére (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 17. alagsor 1. ajtó) eljuttatott postai levélben gyakorolhatja. A kérelem alapján tett intézkedésekről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelmet nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a teljesítése megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

V. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t, vagy az Infotv.-t, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panasz tegyen az adatkezelővel szemben.

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátoztuk, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítottuk. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

INFORMÁCIÓK

Elérhetőségek

2768 Újszilvás, Ábrahámtelek 511/A

+36 30 6259746

euronovexuse@gmail.com

© 2023 Created with Royal Elementor Addons